Dosen

Dosen-Dosen Pengajar Program Magister Ekonomi Syari’ah STAIN Ponorogo, yaitu:

  1. Dr. H. Abdul Mun’im, M. Ag
  2. Dr. Miftahul Huda, M. Ag
  3. Dr. Saifullah, M. Ag
  4. Dr. Aksin, M. Ag
  5. Dr. Umi Rohmah, M. Ag
  6. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag
  7. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag
  8. Dr. Muh. Tasrif, M. Ag
  9. Dr. Joko Subagyo, MM
  10. Dr. Fatmah, M. Ag